Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

prowadzonego pod adresem www.sklep.meblejojczuk.com
Właścicielem i administratorem SKLEPU jest firma: 
Meble Jojczuk, Strużyna 81, 14-300 Morąg
NIP 7411355004 REGON: 511205844 
Kontakt tel.: +48 694 651 590
e-mail: biuro@meblejojczuk.com

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod domeną: www.sklep.meblejojczuk.com

Definicje

 1. SKLEP INTERNETOWY umowa sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dla umów zawieranych do dnia 24.12.2014) oraz w ustawie z dnia 30 moja 2014 r. o prawach konsumenta (dla umów zawieranych od dnia 25.12.2014).
 2. SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA – Firma: Meble Jojczuk Strużyna 81, 14-300 Morąg, adres poczty elektronicznej: www.sklep.meblejojczuk.com , numer telefonu: (+48) 694 651 590 – umowa sprzedaży zawierana poprzez SKLEP INTERNETOWY na stronie www.sklep.meblejojczuk.com
 3. KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego,a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług SKLEPU INTERNETOWEGO.
 4. KONSUMENT – KLIENT, osoba fizyczna która nie prowadzi działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ale zawierająca umowę sprzedaży lub usługi w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, która jest KONSUMENTEM.
 5. KONSULTANT – osoba zajmująca się obsługą SKLEPU INTERNETOWEGO z upoważnienia Usługodawcy, pracująca od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 pod numerami telefonu: +48 694 651 590
 6. PRODUKT – towar oferowany do sprzedaży w SKLEPIE INTERNETOWYM.
 7. REGULAMIN – niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.
 8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość poprzez SKLEP INTERNETOWY.
 9. STRONA UMOWY – SPRZEDAWCA, KUPUJĄCY, KONSUMENT, USŁUGODAWCA.
 10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy sprzedaży (zamówienia produktu lub usługi).
 11. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym otrzymywanie na podany adres e-mail informacji związanych ze SKLEPEM INTERNETOWYM.

Postanowienia ogólne

 1. Zakres świadczonych usług – sprzedaż mebli i akcesoriów meblowych za pośrednictwem salonów sprzedaży oraz strony internetowej pod domeną www.sklep.meblejojczuk.com
 2. SPRZEDAWCA – w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW SKLEPU INTERNETOWEGO usługi:
 • utworzenie i administrowanie konta klienta w SKLEPIE INTERNETOWYM;
 • przetwarzanie formularza ZAMÓWIENIA produktów w SKLEPIE INTERNETOWYM;
 • przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi „newsletter”;
 • świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne;
 • umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta Klienta w SKLEPIE INTERNETOWYM jest zawierana na czas nieoznaczony;
 • umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w SKLEPIE INTERNETOWYM poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony – na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia – i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia;
 • usługa „newsletter” zawierana jest na czas nieokreślony.

W przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:

 • KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
 • USŁUGODAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin – z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy Usługodawca może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę oświadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
 • USŁUGODAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 • Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną należy składać na adres USŁUGODAWCY – w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.

Do współpracy z systemem informatycznym Usługodawcy po stronie klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera – system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora – nie mniejsza niż: 1024×768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę urządzenia – umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies. KUPUJĄCY – zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich. SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży – paragon lub fakturę. Zamówienia można składać w salonach Meble Jojczuk, poprzez kontakt telefoniczny z biurem sklepu, lub drogą mailową wysyłając zaakceptowane zamówienie oraz regulamin pod właściwy dla salonu adres mailowy. Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) – przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Zamówienie – realizacja zamówienia

 1. SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia na terenie Polski złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne .
 2. Przed złożeniem zamówienia KUPUJĄCY musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed złożeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 3. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia lub kontakt z naszym Konsultantem. Dla zrealizowania umowy sprzedaży i dostawy zamawianych produktów konieczne jest podanie przez Kupującego danych osobowych: imię i nazwisko (lub nazwa), adres, adres do doręczenia produktu, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej e-mail i w przypadku firm NIP.
 4. Przed złożeniem zamówienia KUPUJĄCY może sprawdzić dostępność produktu kontaktując się z naszym Konsultantem lub składając zapytanie drogą mailową.
 5. W przypadku gdy danego produktu nie ma w ofercie, KUPUJĄCY drogą telefoniczną, bądź mailową zostanie o tym fakcie powiadomiony.
 6. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 7. Zamówienie telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godz. 9-17 u Konsultanta.
 8. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktu SPRZEDAWCA potwierdza niezwłocznie przyjęcie zamówienia i przystępuje do jego realizacji. Przyjmuje się, że potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę oznacza potwierdzenie zawarcie Umowy Sprzedaży i skutkuje zawarciem umowy pomiędzy SPRZEDAWCĄ i KUPUJĄCYM. W przypadku zamówień nietypowych sklep zastrzega sobie możliwość dodatkowej weryfikacji zamówienia drogą internetową lub telefoniczną.
 9. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony produkt jest obecnie wyprzedany lub chwilowo niedostępny z innych powodów, Konsument zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Konsument podejmuje decyzje o jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 10. SPRZEDAWCA zobowiązuje się powiadomić KONSUMENTA o kompletności jego zamówienia. Od dnia powiadomienia Konsument powinien w ciągu 7 dni całkowicie uregulować płatność za zamówienie. Po otrzymaniu dopłaty, Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem celem umówienia dostawy. Konsument powinien umówić się na dostawę towaru w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę o możliwości dostawy. W przypadku nie wywiązania się przez Konsumenta z warunków terminu dostawy, naliczane będą koszty magazynowania w wysokości 150 PLN za każdy rozpoczęty tydzień licząc od dnia następnego po upływie 14 dni od powiadomienia o możliwości dostarczenia zamówienia.
 11. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących złożonego zamówienia w odniesieniu do niniejszego regulaminu i przepisów prawa nasz Konsultant spróbuje to wyjaśnić drogą mailową lub telefonicznie. Jeśli nie uda się nawiązać kontaktu lub wyjaśnić wątpliwości, SPRZEDAWCA odstąpi od realizacji zamówienia. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik SKLEPU skontaktuje się z Konsumentem telefonicznie lub pocztą e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia ewentualnych szczegółów transakcji. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z przyczyn leżących po stronie Konsumenta (np. błędny numer telefonu) złożone zamówienie zostanie anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych SKLEPU.
 12. Zmian w zamówieniu można dokonać w terminie 2 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji. Skuteczna zmiana w zamówieniu wymaga podpisu kupującego lub akceptacji w formie e-mail.
 13. Przy zamówieniach o łącznej wartości powyżej 2000 PLN jest ustalana zaliczka w wysokości nie mniejszej niż 25% wartości zamówienia, opłacana przelewem w formie przedpłaty.
 14. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:
 • Po otrzymaniu wpłaty zaliczki ustalonej w zamówieniu. Termin wpłaty zaliczki wynosi 7 dni od dnia podpisania zamówienia. Jeżeli zaliczka nie zostanie wpłacona w terminie zamówienie automatycznie zostanie anulowane.
 • W przypadku zamówień płatnych poprzez system Płatności.pl – po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Platności.pl.
 • W przypadku płatności za pobraniem, przy dostawie produktu.

Z uwagi na to, że nasze produkty w większości przypadków dostosowywane są pod względem obić oraz rozmiarów do potrzeb Klientów, nie dysponujemy dużym asortymentem w magazynach i nasze produkty są dostępne na zamówienie. Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie nie dłużej niż 7 dni roboczych, licząc od daty ustalonej jak w pkt. 14. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie, termin zostanie określony przy składaniu zamówienia. Z przyczyn niezależnych Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy zamówionych produktów, dokonujący zakupy będzie wówczas o tym poinformowany drogą mailową lub/i telefoniczną. Podawane terminy realizacji są terminami planowanych dostaw przez producenta, nie są terminami wiążącymi. Przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel następuje z chwilą wydania towaru przewoźnikowi. Z chwilą pisemnego pokwitowania odbioru towaru przez Kupującego, prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego.

Ceny

 1. Podane w ofercie SKLEPU ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT oraz akcyzowy – jeżeli obowiązuje dla danego produktu, oraz opłaty celne).
 2. Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty przyznawane są indywidualnie. Informacje o wysokości przyznanego rabatu są udzielane po kontakcie z biurem firmy.
 3. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy i montażu. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. Ustalony koszt dostawy nie obejmuje usługi montażu, montaż jest usługą dodatkowo płatną. Usługa montażu dotyczy wyłącznie zamówień, których warunki oraz cena zostały ustalone oraz zaakceptowane przez Kupującego w momencie składania zamówienia. W przypadku braku akceptacji kosztu transportu należy poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia lub zmianie sposobu odbioru na odbiór własny. KUPUJĄCY w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób dostawy i płatności, jednocześnie akceptując swój wybór. Jeżeli koszt dostawy w momencie składania zamówienia jest niemożliwy do ustalenia, to KUPUJĄCY informowany jest o obowiązku uiszczenia takich opłat.
 4. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, wprowadzania cen klubowych i promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 5. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.

Formy płatności

 1. Przy zamówieniach o łącznej wartości powyżej 2000 PLN jest ustalana zaliczka w wysokości nie mniejszej niż 25% wartości zamówienia, opłacana przelewem w formie przedpłaty. W przypadku nie zrealizowania zamówienia z winy Sprzedawcy, całość zaliczki zostanie niezwłocznie zwrócona.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 • za pobraniem – gotówką – przy odbiorze zakupionych produktów (w dostawie lub w salonie sprzedaży). Maksymalna kwota pobrania – 5000 PLN;
 • przedpłata – przelewem na konto bankowe BANK MILLENIUM 50 1160 2202 0000 0003 6395 0403 . W tytule wpłaty prosimy wpisać nr zamówienia oraz imię i nazwisko.
 • system płatności on-line Platnosci.pl.

W wypadku Klientów nie będących jednocześnie KONSUMENTAMI, SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części. W przypadku wyboru płatności przedpłata przelewem na konto bankowe KONSUMENT powinien przelać kwotę za całość zamówienia SPRZEDAWCY w terminie 7 dni roboczych od daty zakupu. Faktura lub paragon dostarczane są w momencie dostawy lub odbioru towaru. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy dokument nie został dostarczony, pozostaje do odbioru przez Kupującego w salonie sprzedaży. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane wyłącznie przelewem bankowym lub kartą płatniczą. W zależności od rodzaju oferty, Konsument może mieć prawo do ustalenia form płatności, zasad i kosztów transportu zaoferowanych przez Sprzedawcę przy składaniu oferty sprzedaży danego towaru.

Wysyłka towaru

 1. Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm transportowych i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. KUPUJĄCY w trakcie realizacji zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu, tym samym akceptując przedstawione warunki. W przypadku braku akceptacji kosztu transportu należy poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia lub zmianie sposobu na odbiór własny.
 2. Informacje dotyczące kosztu transportu można również uzyskać, wysyłając zapytanie odnośnie danego produktu na adres mailowy biuro@meblejojczuk.com lub adam@meblejojczuk.com lub pod numerem telefonu (+48) 694 651 590 i (+48) 608 850 034.
 3. Koszty dostawy ponosi KUPUJĄCY chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.
 4. KUPUJĄCY  może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
 • dostawa przez transport sklepu lub zewnętrzną firmę transportową pod wskazany w zamówieniu adres,
 • odbiór własny.

KUPUJĄCY ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póz. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.Wszystkie przesyłki paletowe nadawane firmą kurierską dostarczane są wyłącznie pod budynek Klienta. Wszystkie produkty dostępne na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.

Reklamacje, zwroty towaru w stosunkach z klientami nie będącymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców)

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z KUPUJĄCYMI nie będącymi KONSUMENTAMI.
 2. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art. 556-581.
 3. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorstwo prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z naszym Konsultantem.

Reklamacje przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA (dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014)

 1. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KONSUMENTA za niezgodność z umową sprzedaży zakupionego PRODUKTU na zasadach określonych ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w Kodeksie Cywilnym.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytuły rękojmi.
 3. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także GWARANCJĄ uprawnienia z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności SPRZEDAWCY za niezgodność PRODUKTU z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w Kodeksie Cywilnym.
 4. W przypadku sprzedaży PRODUKTÓW używanych i ekspozycyjnych, odpowiedzialność SPRZEDAWCY z tytułu odpowiedzialności za niezgodność PRODUKTU z umową jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy KONSUMENTOWI.
 5. W celu zgłoszenia reklamacji Klient może wypełnić protokół reklamacyjny do pobrania TUTAJ, lub w innej formie opisać podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłać zgłoszenie na przykład pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail) do SPRZEDAWCY. Adres do korespondencji: Meble Jojczuk, Strużyna 81, 14-300 Morąg; biuro@meblejojczuk.com  W celu uzupełnienia dokumentacji, do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia ukazujące wady wskazane w zgłoszeniu. W porozumieniu ze SPRZEDAWCĄ – jeżeli jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności reklamowanego PRODUKTU z umową, należy go dostarczyć na adres SPRZEDAWCY. Do przesyłki proszę dołączyć wypełniony i podpisany protokół reklamacyjny dostępny TUTAJ.
 6. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do reklamacji drogą pisemną lub elektroniczną. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 7. Jeżeli PRODUKT ma wadę, KONSUMENT może żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad albo usunięcia wady.
 8. SPRZEDAWCA jest obowiązany wymienić wadliwy PRODUKT na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla KONSUMENTA.
 9. KONSUMENT nie może odstąpić od UMOWY, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. SPRZEDAWCA może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu KONSUMENTA, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego PRODUKTU w sposób wybrany przez KONSUMENTA jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 11. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez SPRZEDAWCĘ do reklamacji KONSUMENTA niezbędne będzie dostarczenie Produktu do SPRZEDAWCY, KUPUJĄCY zostanie poproszony przez SPRZEDAWCĘ o dostarczenie PRODUKTU na koszt SPRZEDAWCY na adres: Meble Jojczuk, Strużyna 81, 14-300 Morąg
 12. Ze względu na różnice w odcieniu wybarwienia tkaniny, skóry, eko-skóry, drewna, płyty laminowanej, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej, reklamacja może zostać nieuwzględniona. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory (w tym kolory drewna naturalnego) mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych odcieni produktów.
 13. W przypadku domawiania przez KONSUMENTA mebla tapicerowanego tkaniną w takim samym kolorze, jak zakupione już meble, może wystąpić różnica w odcieniach wybranej tkaniny, przez co reklamacja może zostać nieuwzględniona.
 14. KONSUMENT przyjmuje do wiadomości, iż specyfikacja materiału obiciowego – skóry naturalnej, powoduje, iż meble składają się z kilku płatów skóry, dlatego też mogą wystąpić różnice w kolorach, odcieniach, fakturze materiału, różnego rodzaju znamiona, w szczególności, ale nie wyłącznie: zmarszczki, blizny. Wskazane wyżej właściwości materiału jako takie nie stanowią wady produktu i reklamacja może zostać nieuwzględniona.
 15. KONSUMENT przyjmuje do wiadomości, że odcień i splot tkaniny może w niewielkim stopniu różnić się od odcienia i splotu tkanin we wzorniku udostępnionym przez firmę SPRZEDAWCĘ, co jest naturalną cechą tkanin tapicerskich. Różnica taka nie stanowi wady produktu i reklamacja może zostać nieuwzględniona.
 16. Reklamacja może być nieuwzględniona jeżeli wady są następstwem zużycia wynikającego z normalnego użytkowania lub uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych lub nieprawidłowego użytkowania.
 17. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z naszym Konsultantem.

Zwrot towaru w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA (dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014).

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta KUPUJĄCY będący KONSUMENTEM zawierając „umowę na odległość” ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odebrania towaru. Warunkiem dotrzymania terminu jest wysłanie w tym czasie do Sprzedawcy pisemnego oświadczenie o odstąpieniu od umowy (ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną) – można skorzystać z gotowego formularza TUTAJ. Adres do wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy:Meble Jojczuk, Strużyna 81, 14-300 Morąg  – z dopiskiem:  „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez KONSUMENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  • obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo
  • polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

SPRZEDAWCA ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia KONSUMENTA o odstąpieniu od umowy, zwrócić KONSUMENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli SPRZEDAWCA nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt SPRZEDAWCY lub przekazać go osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru, chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Adres do ZWROTU produktu: Meble Jojczuk, Strużyna 81, 14-300 Morąg – z dopiskiem „ZWROT” + nr zamówienia KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez KONSUMENTA od umowy, które obowiązany jest ponieść KONSUMENT:

 • Jeżeli KONSUMENT wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w SKLEPIE INTERNETOWYM, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • KONSUMENT ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w tym w szczególności produktu o właściwościach indywidualnie określonych przez Konsumenta, takich jak kolor czy rodzaj materiału, z którego wykonany jest produkt. Wszystkie produkty wykonywane oraz zamawiane na zamówienie Konsumenta nie podlegają zwrotowi, w szczególności nie przysługuje w stosunku do nich prawo odstąpienia od Umowy.
 • w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2.  Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta, zbieranych za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO jest firma Meble Jojczuk, Strużyna 81, 14-300 Morąg.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do założenia zamówienia, realizacji potencjalnie zawartych umów, dokonania rejestracji konta oraz otrzymywania informacji marketingowych (zależnie od udzielonej zgody).
 3. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu:
  1. założenia, utrzymywania i korzystania z konta SKLEPU INTERNETOWEGO;
  2. realizacji składanych zamówień i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonymi zamówieniami;
  3. rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń;
  4. przesyłania informacji dotyczących nowych towarów, usług oraz promocji.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. zgoda Klientów – w przypadku przesyłania informacji handlowych
  2. wykonanie umowy – w przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych w celu jej realizacji;
  3. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (marketing własnych produktów i usług).
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Sprzedawcy w celu obsługi portalu momastudio.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Sprzedawcy;
  2. podmioty świadczące usługi dostawy produktów;
  3. administrator systemu płatności on-line;
  4. banki obsługujące transakcje bezgotówkowe;
  5. organy administracji publicznej o ile wynika to z przepisów prawa.
 6. Przetwarzane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą:
  1. przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów, przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
  2. do czasu usunięcia konta – w przypadku danych przetwarzanych w celu rejestracji konta;
  3. do czasu cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu – w przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych.
 8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym do dowolnego zautomatyzowanego przetwarzania wywołującego skutki prawne – „profilowania”), prawo do przenoszenia danych.
 9. W przypadku danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest zgoda Klienta, Klient może cofnąć udzieloną zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący. W przypadku sporów sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.). Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.